Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

Gegevens Berewiezeke

éénmanszaak – BTW BE0820.768.567 – Stationsstraat 129 – 9250 Waasmunster. 
Contactgegevens Evi Ruts: 0032(0)474 67 57 84 – hallo@berewiezeke.be

Leveringsvoorwaarden

 • Levering is mogelijk in België aan de weergegeven verzendkost.
 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • In het kader van de regels van de koop op afstand zal Berewiezeke bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 • Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn informatief. Deze zijn niet bindend. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend

Betalingsvoorwaarden

 • Alle bestellingen op berewiezeke zijn bestellingen met betalingsverplichting.
 • Een bestelling wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van betaling.
  De betaling kan via overschrijving gebeuren of via sofort banking.

Garantie

 • Indien je de bestelling niet in goede staat ontvangt, heeft u recht op reparatie, vervaning of terugbetaling.
  De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Berewiezeke) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk (via mail) te melden aan Berewiezeke.
  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 5 werkdagen na levering aan Berewiezeke schriftelijk te worden gemeld.
 • Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
 • Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 • Indien klachten van de afnemer door Berewiezeke gegrond worden bevonden, zal Berewiezeke naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Berewiezeke en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.
 • Iedere aansprakelijkheid van Berewiezeke voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
 • Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Berewiezeke in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld

Herroepingsrecht 

 • De afnemer heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen, met uitzondering van op maat gemaakte gepersonaliseerde artikelen, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.
  Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
  Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Berewiezeke heeft teruggezonden, is de koop een feit.
  De consument dient Berewiezeke binnen een periode van 5 werkdagen te verwittigen alvorens over te gaan tot terugzending.
  De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
  Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
  Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
  Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Berewiezeke er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald.
  Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 • Het herroepingsrecht geldt niet voor: goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld gepersonaliseerde of op maar gemaakte artikelen.

Prijzen

 • Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief BTW.

Privacy

Indien u een bestelling plaatst bij Berewiezeke, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Berewiezeke
Berewiezeke houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
Berewiezeke respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

 

Afbeeldingen en specificaties 
Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Berewiezeke gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
Aanbiedingen

 • Mondelinge toezeggingen verbinden Berewiezeke slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 • Aanbiedingen van Berewiezeke gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 • Berewiezeke kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 • Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Overeenkomst 

 • Een overeenkomst tussen Berewiezeke en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Berewiezeke op haalbaarheid is beoordeeld.
 • Berewiezeke behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

Overmacht 

 • Berewiezeke is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Berewiezeke alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • Berewiezeke behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Berewiezeke gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • Indien Berewiezeke bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid
Berewiezeke is niet verantwoordelijk voor verkeerd gebruik van bij Berewiezeke bestelde artikelen.

 

Eigendomsvoorbehoud 
Eigendom van alle door Berewiezeke aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Berewiezeke zolang de afnemer de vorderingen van Berewiezeke uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.